Usnesení z 27. schůze Rady obce Kasejovice

Usnesení z 27. schůze Rady obce Kasejovice konané dne 18. listopadu 2004.

Rada obce Kasejovice:

Bere na vědomí :

 • 142/2004 návrh změn rozpočtu a rozbor hospodaření k 31. 10. 2004.
 • 143/2004 žádost firmy Majomóda o znovu posouzení výše nájmu za nebytové prostory areálu bývalého Šumavanu s tím, že Obec Kasejovice bude požadovat plnění závazků ze strany firmy Majomóda.
 • 144/2004 návrh ceny firmy Rumpold za svoz komunálního odpadu na rok 2005.
 • 145/2004 žádost přátel Klubu 4. obrněné divize US o umístění kamenného pilonu s pamětní deskou k 60. výročí osvobození jihozápadních Čech s tím, že o vhodnosti umístění pilonu bude potřeba jednat s památkáři.
 • 146/2004 informace z obce .

Schválila:

 • 147/2004 žádost Mateřské škola Kasejovice o nákup stolků a židlí do učeben.
 • 148/2004 inventarizační komise pro inventarizaci majetku v Obci Kasejovice, příspěvkových organizacích Mateřské a Základní škole Kasejovice.
 • 149/2004 žádost Mateřské školy Kasejovice o nákup softwaru na zpracování kritických bodů při výrobě jídel ve školní kuchyni.
 • 150/2004 žádost Základní škola Kasejovice o nákup nové tabule, nábytku do jedné učebny a 3 ks PC do nové učebny.
 • 151/2004 žádost Policie ČR o podporu programu „Ajaxův zápisník“ a to formou nákupu cen pro zúčastněné děti z programu přímé podpory neziskových organizací.
 • 152/2004 pronájem pozemků č. 1166 o výměře 9.427 m2 a č. 1167 o výměře 5.233 m2 v k. ú. Kasejovice panu Vojtěchu Šollemu, bytem Kasejovice.

Pověřuje:

 • 153/2004 paní starostku dalším jednáním s novým majitelem firmy Pressol o možném odprodeji prostor v areálu bývalého Šumavanu.

Souhlasí:

 • 155/2004 s termínem a programem zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice.

Vyvěšeno na úřední desku: 18.11.2004

Z úřední desky bylo sejmuto: 04.12.2004