USNESENÍ z 52. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 52. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 27.9.2021 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/155/2021 - program 52. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/156/2021 - čerpání finančních prostředků na provoz Mateřské školy Kasejovice na stravné zaměstnanců z důvodu změny právních předpisů od 1.1.2021
 • RM/157/2021 - čerpání finančních prostředků z investičního fondu Mateřské školy Kasejovice ve výši 10 000 Kč na opravu žaluzií v budově mateřské školy
 • RM/158/2021 - čerpání finančních prostředků na provoz Základní školy Kasejovice na stravné zaměstnanců z důvodu změny právních předpisů od 1.1.2021
 • RM/159/2021 - návrh změny odpisového plánu Základní školy Kasejovice na období 9 -12/2021
 • RM/160/2021 - pronájem části pozemku parc. č. 645/1 o výměře 10 m2 v k.ú. Polánka u Kasejovic na dobu určitou od 1.10.2021 do 30.11.2021 p. xxx za účelem umístění kontejneru na výkup jablek
 • RM/161/2021 - pronájem pozemku parc. č. 1335/8 o výměře 108 m2 a parc. č. 1335/30 o výměře 26 m2 (dle GP č. 107-255/2021), vytvořeného z parc. č. 1335/1 v k.ú. Újezd u Kasejovic parc. č. 1449 p. xxx za cenu 5 Kč/m2/rok s úhradou nájmu za 3 roky nazpět
 • RM/162/2021 - pronájem pozemku parc. č. 13/8 o výměře 20 m2 v k.ú. Řesanice p. xxx za cenu 5 Kč/m2/rok s úhradou nájmu za 3 roky nazpět
 • RM/163/2021 - návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu „Kasejovice, PJ, RD-NN; IV-12-0018247v k.ú. Kasejovice“ s ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/164/2021 - návrh Smlouvy o právu obdobném věcnému břemeni – služebnosti při zřizování připojení sjezdu k silnici I. třídy č. 2985/20-711/33210/2021 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v rámci akce „Rekonstrukce lesní cesty U Aloisky“ a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/165/2021 - návrh Dodatku ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou ASEKOL, a.s. a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/166/2021 - vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku parc. č. 491/4 v k.ú. Kasejovice o výměře cca 9 m2 za účelem zpětného odběru odpadních pneumatik zdarma
 • RM/167/2021 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/168/2021 - přidělení zakázky „Kladrubce – oprava sociálního zařízení v kulturním domě“ firmě KLAUS Timber, a.s. Kladrubce s celkovou nabídkovou cenou 562 144,03 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/169/2021 - návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-0008081/VB/01 se společností ČEZ Distribuce, a.s. v rámci akce „Kasejovice, PJ, č.p. 180-NN“ a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/170/2021 - návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s. v rámci akce „Polánka, PJ, pč. 42 – NN“ a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/171/2021 - Dohodu o výměně oplocení pozemků parc. č. 133/2, 1333/3, 1332/5, 1680 a st.p.č. 534 v k.ú. Kasejovice mezi pp. xxx a městem Kasejovice

NESCHVALUJE:

 • RM/172/2021 - vstup města Kasejovice do spolku Naše odpadky, z.s. se sídlem Uherčice

SOUHLASÍ:

 • RM/173/2021 - s uzavřením dohody o provedení práce s koordinátorem projektu v rámci realizace projektu „Vzděláváme s inkluzí 3“ Základní školy Kasejovice
 • RM/174/2021 - se zadáním zpracování projektu na využití dešťové vody v sociálním zařízení Základní školy Kasejovice

PROJEDNALA A DOPORUČUJE:

 • RM/175/2021 - Zastupitelstvu města Kasejovice upravit termín podání žádostí dle Zásad prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“ v k.ú. Kasejovice v 2. kole do 15.2.2022

PROJEDNALA:

 • RM/176/2021 - upřesnění požadavků a doplnění podkladů pro projektovou dokumentaci opravy radnice v Kasejovicích

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/177/2021 - žádost p. xxx o směnu nebo prodej pozemků v k.ú. Řesanice - pozemek parc. č. 1782 ve vlastnictví p. xxx za část pozemku parc. č. 1693 a parc. č. 1731 v majetku města Kasejovice
 • RM/178/2021 - cenovou nabídku na koupi pozemku k výstavbě rodinného domu v lokalitě „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“
 • RM/179/2021 - Stanovisko pro zkrácený postup pořizování změny č. 2 územního plánu Kasejovice, vydané Krajským úřadem Plzeňského kraje dne 13.8.2021
 • RM/180/2021 - rezignaci p. Jiřího Slavíčka na mandát Zastupitele města Kasejovice ke dni 16.9.2021 a předává písemné osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitele města Kasejovice náhradníkovi z kandidátní listiny téže volební strany p. Zdeňku Jiřincovi
 • RM/181/2021 - podklady k návrhu Krajského úřadu Plzeňského kraje na zřízení přírodního parku zahrnující oblast Kasejovicka

V Kasejovicích 27.9.2021

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady

Vyvěšeno na úřední desku: 12.10.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 28.10.2021