USNESENÍ z 6. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 6. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 27. dubna 2011 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

RM/85/2011     - program jednání 6. schůze Rady města Kasejovice

RM/86/2011     - změny v rozpočtu města č. 5/2011, které jsou nedílnou součástí usnesení

RM/87/2011     - odměnu ředitelům Základní a Mateřské školy Kasejovice

RM/88/2011     - schvaluje pronájem pozemků p. č. 682, 684, 686, 698, 705, 716, 729, 746, 749, 761, 763, 785, 798, 801, 807, 826, 857, 865, 874, 879, 883, 889, 900, 903, 909, 914, 927, 928, 929, 948, 967, 968, 973, 983, 986, 987, 994 1001, 1005 a 1009 o celkové výměře 9,9147 ha v k.ú. Polánka u Kasejovice po komplexní pozemkové úpravě Agrochovu Kasejovice-Smolivec, a.s. na dobu od 1.1.2011 do 1.1.2013 za roční nájemné ve výši 1.000 Kč/ha

RM/89/2011     - pronájem nebytových prostor v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích paní Lence Kunešové, bytem Řesanice 23 za účelem masérských služeb od 1.5.2011 na dobu neurčitou

RM/90/2011   - pronájem   bytu   v domě  s   pečovatelskou službou v Kasejovicích paní Věře Kačenové,  bytem Dožice 101

RM/91/2011     - žádost Junáka Plzeň, 23. oddílu Severka o povolení pořádání skautského tábora v Přebudově na louce Maškových v termínu 2. – 24.7.2011 včetně odběr pitné vody

RM/92/2011    - žádost Junáka Plzeň, 33. oddílu Šíp o povolení pořádání skautského tábora  v Přebudově na tábořišti u Přebudovského rybníka v termínu 2. -16.7.2011 včetně povolení sběru drobného palivového dřeva v lese v okolí tábora

RM/93/2011       - Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín k pozemku p. č.st.92 KN, p.č. 1212/1 ZE (PK) a p.č. 1212/23 KN  v k.ú. Řesanice v rámci akce „Řesanice, p. Šampalík – NN“

RM/94/2011       - návrh výzev na provádění staveb (oprava místní komunikace Kladrubce, I. etapa rekonstrukce zdravotního střediska v Kasejovicích – oprava střešní krytiny, II. etapa rekonstrukce zdravotního střediska – rekonstrukce příjezdové komunikace, výstavba parkoviště, úprava vstupu do budovy a parkové zeleně)

RM/95/2011       - poskytnutí finanční podpory ve výši 3.000,- Kč na rozvoj dětské iniciativy v Chloumku

RM/96/2011      - navýšení finančního příspěvku za údržbu veřejného prostranství v Kladrubcích Sboru dobrovolných hasičů Kladrubce na částku 12.000,- Kč ročně

RM/97/2011   - žádosti o poskytnutí finančních prostředků z Programu podpory neziskových organizací  2011

RM/98/2011      - záměr výpůjčky části pozemku p.č. 1699 a pozemku p.č. 125/2 v k.ú. Kasejovice mateřské školy

RM/99/2011      - odměnu ve výši 1 000 Kč žákům Základní školy Kasejovice za reprezentaci města: Anně Maškové, Pavlíně Vodičkové, Martinu Fialovi, Adéle Červené, Michaele Juráčkové, Lukáši Slavíčkovi, Barboře Brabcová.

BERE NA VĚDOMÍ:

RM/100/2011    - žádost  Úřadu     pro  zastupování státu  ve  věcech    majetkových       Plzeň   o stanovisko převodu pozemku p.p.č. 1346 o výměře 1.734 m2 v k.ú. Újezd u  Kasejovic pod místní komunikací

RM/101/2011    - podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2011

JMENUJE:

RM/102/2011    -  členy komisí pro posuzování nabídek na provedení staveb:

  • Ing. Jiří Pangrác, Ing. Marie Čápová, Vojtěch Havlík, Zdeňka Kučerová (oprava místní komunikace v Kladrubcích)
  • Alena Vochová, Ing. Marie Čápová, MUDr. Hana Černochová, Zdeňka Kučerová (1. etapa rekonstrukce zdravotního střediska v Kasejovicích – oprava střešní krytiny)
  • Ing. Jiří Pangrác, Ing. Marie Čápová, MUDr. Hana Černochová, Zdeňka Kučerová (2. etapa rekonstrukce zdravotního střediska v Kasejovicích – rekonstrukce příjezdové komunikace, výstavba parkoviště, úprava vstupu do budovy a parkové zeleně)

RM/103/2011    - členy komise pověřené jednáním o prodeji vozidla Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kasejovice Škoda 1203: Ing. Marie Čápová, Václav Kalbáč, Karel Suda a Josef Šimáně

POVĚŘUJE:

RM/104/2011     - starostku města jednáním s paní Marcelou Vágnerovou, bytem Kasejovice 315 o výpůjčce části pozemku p.č. 1604/5 v k.ú. Kasejovice kolem stodoly u  synagogy

V Kasejovicích 27.4.2011

Ing. Marie Čápová, starostka                              
MVDr. Václav Červený, místostarosta                 
Bc. Václav Jakubčík, člen rady                           
Václav Kalbáč, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 13.05.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 28.05.2011