USNESENÍ z 64. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 64. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 29.8.2022 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/129/2022 - program 64. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/130/2022 - na doporučení hodnotící komise, uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava výklenkových kapliček – Kasejovice“ se společností STAFIS-KT, s.r.o., Pačejov – nádraží 74, 341 01 Pačejov, IČ 25219090, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu 1 003 317,78 Kč bez DPH, tj. 1 214 014,51 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
  • RM/131/2022 - návrh odpisového plánu Mateřské školy Kasejovice na období 8 – 12/2022
  • RM/132/2022 - pronájem části pozemku parc. č. 645/1 o výměře 10 m2 v k.ú. Polánka u Kasejovic na dobu určitou od 1.9.2022 do 31.10.2022 za cenu 1 000 Kč p. xxx za účelem umístění kontejneru na výkup jablek
  • RM/133/2022 - žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Kasejovice o poskytnutí programové dotace z „Programu podpory neziskových organizací 2022“ kategorie A Podpora práce s dětmi a mládeží ve výši 45 400 Kč a kategorie B Veřejně prospěšné aktivity ve výši 4 000 Kč a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
  • RM/134/2022 - úhradu mimořádných nákladů na práce spojené s rekonstrukcí čistírny odpadních vod v Kasejovicích v předpokládané výši 60 000 Kč
  • RM/135/2022 - poskytnutí individuální dotace ve výši 5 000 Kč Českým drahám, a.s. na akci „S párou na Blatenkách“ dne 3.9.2022 a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
  • RM/136/2022 - doplnění a úpravu programu schůze Zastupitelstva města Kasejovice konané dne 6.9.2022 – doplněny žádosti mateřské a základní školy o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci z důvodu předfinancování projektů, schválení kupní smlouvy s ČEZ Distribuce na nemovité věci (2 sloupy a střešník), vyřazen bod „Prodej pozemků pod komunikací č. I/20 v k.ú. Kasejovice Ředitelství silnic a dálnic ČR“

BERE NA VĚDOMÍ:

  • RM/137/2022 - žádost p. xxx o pronájem vodní plochy na parc. č. 1660 v k.ú. Řesanice

PROJEDNALA A DOPORUČUJE:

  • RM/138/2022 - Zastupitelstvu města Kasejovice schválit navýšení sociálního fondu města Kasejovice

V Kasejovicích 29.8.2022

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 13.09.2022

Z úřední desky bylo sejmuto: 29.09.2022