USNESENÍ ze 42. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 42. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 24.2.2021 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/27/2021 - program 42. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/28/2021 - Kritéria pro odměňování ředitelů Základní školy Kasejovice a Mateřské školy Kasejovice, zřízených městem Kasejovice
  • RM/29/2021 - vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 106/5 o výměře 146 m2 v k.ú. Újezd u Kasejovic
  • RM/30/2021 - Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění veřejného osvětlení č. 273004V002 s ČEZ Energetické služby, s.r.o. a pověřuje paní starostku k podpisu
  • RM/31/2021 - návrh Příkazní smlouvy s firmou Universal Solutions, s.r.o. Písek za účelem zpracování a podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na výstavbu infrastruktury v obytné zóně Chloumecká a pověřuje paní starostku k podpisu
  • RM/32/2021 - změny v rozpočtu města Kasejovice

SOUHLASÍ:

  • RM/33/2021 - s umístěním optické sítě pro vysokorychlostní internet v lokalitě Chloumecká a okolí včetně obytné zóny Chloumecká v Kasejovicích a bere na vědomí nabídku společnosti Arenis, s.r.o. Spálené Poříčí, provozující síť Internet Hned

NESCHVALUJE:

  • RM/34/2021 - návrh darovací smlouvy předložený Ing. Vilémem Vítovcem (dárce) na část pozemku parc. č. 963/20 v k.ú. Kasejovice

BERE NA VĚDOMÍ:

  • RM/35/2021 - návrh Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace v majetku města Kasejovic, zpracovaný společností Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s.

STANOVUJE:

  • RM/36/2021 - termín příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice v kulturním centru v Kasejovicích na 16.3.2021 s hlavními body programu: dotace Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost, informace o obytné zóně Chloumecká

V Kasejovicích 24.02.2021

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 08.03.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 24.03.2021