USNESENÍ ze 48. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 48. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 30.06.2021 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/90/2021 - program 48. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/91/2021 - přidělení individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Kasejovice Domovu pro seniory Blatná ve výši 4 000 Kč na krytí nákladů spojených s poskytováním sociální služby a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
 • RM/92/2021 - pronájem části pozemku parc. č. 1161/4 v k.ú. Kasejovice o výměře 1,36 m2 společnosti Zásilkovna, s.r.o. za cenu 1 000 Kč/měsíc za účelem umístění automatu pro vydávání a podávání zásilek
 • RM/93/2021 - vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc. č. 1449 v k.ú. Chloumek u Kasejovic o výměře 172 m2
 • RM/94/2021 - vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc. č. 1513 v k.ú. Chloumek u Kasejovic o výměře 1 185 m2
 • RM/95/2021 - návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0015256/VB/002 se společností ČEZ Distribuce, a.s. k akci „Kasejovice, PJ, pč. 223/2 – NN“ a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/96/2021 - Dodatek č. 6 ke Smlouvě o zajištění veřejného osvětlení č. 273004V002 se společností ČEZ Energetické služby, s.r.o. a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/97/2021 - změny v rozpočtu města Kasejovice

SOUHLASÍ:

 • RM/98/2021 - s čerpáním investičního fondu Mateřské školy Kasejovice ve výši 25 000 Kč za účelem nátěrů zárubní a opravy výmalby v místnostech školy
 • RM/99/2021 - s provedením výkopu na pozemku parc. č. 1448 v k.ú. Chloumek u Kasejovic za účelem položení kabelu k nové elektrické přípojce k domům čp. 40 a E3 v Chloumku s podmínkou splnění všech zákonných povinností a uvedení pozemku do původního stavu
 • RM/100/2021 - s přijetím finančních dotací z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Kasejovice na projekty: Oprava cisternové stříkačky (40 500 Kč), Klub otevřených dveří pro děti a mládež (20 000 Kč), Kanalizace a čistírna odpadních vod Kasejovice (4 257 000 Kč), Optická síť Kasejovice (283 055 Kč) a Kasejovice – expozice v bývalém špýcharu (70 000 Kč)
 • RM/101/2021 - s projektovou dokumentací na akci „RD čp. 32, Újezd u Kasejovic – vodovodní přípojka“
 • RM/102/2021 - s vyhlášením výběrového řízení na stavební akci „Oprava místní komunikace na parc. č. 1667/1 v k.ú. Kasejovice“ (ulice Úzká)

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/103/2021 - oznámení Základní školy Kasejovice o zvolení členů školské rady
 • RM/104/2021 - žádost p. xxx o přidělení obecního bytu
 • RM/105/2021 - oznámení p. xxx o ukončení pronájmu bytu č. 20 v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích
 • RM/106/2021 - žádost firmy INTERIORS manufactur&design, a.s. Kasejovice o prodej pozemků parc. č. 505/56, 505/58 a 505/62 o celkové výměře 1 253 m2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/107/2021 - žádost p. xxx o souhlas s umístěním stavby „Kanalizační přípojka pro objekt na pozemku parc. č. 218/1 v k.ú. Kasejovice“
 • RM/108/2021 - nabídku Římskokatolické farnosti Kasejovice na darování kostela Všech svatých v Řesanicích a kaple sv. Vojtěcha v Kasejovicích „Na Boučku“ městu Kasejovice a doporučuje Zastupitelstvu města Kasejovice tuto nabídku přijmout
 • RM/109/2021 - oznámení dětské organizace Pionýr, z.s. Nepomuk o termínech konání letních dětských táborů v Přebudově

V Kasejovicích 30.06.2021

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 14.07.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.07.2021