Usnesení z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 18. prosince 2018

Usnesení z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 18. prosince 2018 v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice:

I. s c h v a l u j e

 • 3/2018 - rozpočet města Kasejovice na rok 2019 s příjmy 25 196 850 Kč a s výdaji 32 342 139,24 Kč jako schodkový. Rozdíl příjmů a výdajů je financován z prostředků z minulých let. Schválený rozpočet je nedílnou přílohou tohoto usnesení.
 • 4/2018 - střednědobý výhled rozpočtu na období let 2020-2022 ke schválenému rozpočtu na rok 2019
 • 5/2018 - plán finančních kontrol města Kasejovice pro rok 2019
 • 6/2018 - podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova - dotační titul 117d8219E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na projekt: „Snížení energetické náročnosti historické budovy radnice“
 • 7/2018 - podání žádosti o dotaci do programu Ministerstva zemědělství ČR na projekt: „Odbahnění a oprava rybníka Koutečského - parc.č. 1155 k.ú. Kasejovice“
 • 8/2018 - přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt: „Automobil pro pečovatelskou službu“ vedenou pod identifikačním číslem 117D03O000795 ve výši 382 850 Kč
 • 9/2018 - veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Prácheňsku, z.s.p.o Horažďovice na turistická odpočívadla
 • 10/2018 - prodej pozemku parc.č. 1212/21 v k.ú. Řesanice o výměře 31 m2 paní ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬________ za cenu 50 Kč/m2 s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující a pověřuje starostku s vyřízením všech formalit a podpisem předloženého návrhu kupní smlouvy
 • 11/2018 - prodej pozemku parc.č. 493/9 v k.ú. Kasejovice o výměře 11 m2 paní ________ – za cenu 80 Kč/m2 s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující a pověřuje starostku s vyřízením všech formalit a podpisem předloženého návrhu kupní smlouvy
 • 12/2018 - prodej pozemku parc.č. 1549/6 v k.ú. Kasejovice o výměře 154 m2 – panu ________ cenu 80 Kč/m2 s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující a pověřuje starostku s vyřízením všech formalit a podpisem předloženého návrhu kupní smlouvy
 • 13/2018 - přijetí daru od Náboženské obce Církve československé husitské v Kasejovicích - pozemek st.p.č.10 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 360 m2, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti bez čísla popisného - kostel v k.ú. Kasejovice, včetně návrhu darovací smlouvy
 • 14/2018 - zprávu o uplatňování Územního plánu města Kasejovice za období 2014-2018

II. s t a n o v u j e:

 • 15/2018 - v souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm.n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce člena Komise pro rozvoj obcí a to ode dne 1.1.2019 ve výši 1100 Kč

III. p o v ě ř u j e

 • 16/2018 - radu města prováděním změn v rozpočtu města – na straně příjmové – neomezeně a na straně výdajové do výše 500 tisíc korun v rámci měsíčních rozpočtových změn
 • 17/2018 - místostarostu města Ing. Václava Jakubčíka k jednání o správě uplatňování Územního plánu Kasejovice

IV. b e r e n a v ě d o m í

 • jednací řád zastupitelstva města Kasejovice ze dne 13.12.2010
 • zprávu o schválených dokumentech radou města a zastupitelstvem města v minulých volebních obdobích
 • informativní zprávu o činnosti rady města za období od 7.9.2018 – 18.12.2018
 • zprávu kontrolního výboru
 • zprávu finančního výboru
 • změny v rozpočtu města č. 9,10,11/2018 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 7.12.2017
 • informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok 2018 a o očekávaném plnění rozpočtu roku 2018 dle § 5 odst. 3 zákona č.23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
 • informace:
  • o stavbě – obnova Jánského náměstí v Kasejovicích – ukončení květen/2019
  • o ukončené stavbě „Rekonstrukci lesní cesty v k.ú. Chloumek u Kasejovice a k.ú. Kladrubce“
  • o připravovaném projektu „Snížení energetické náročnosti historické budovy radnice“
  • o připravovaném projektu„Odbahnění a oprava rybníka Koutečského - parc.č. 1155 k.ú. Kasejovice“
  • o podání žádosti na vydání společného povolení (územní a stavební povolení) na projekt „Chodník pro pěší v Kasejovicích –I.etapa“
  • o sdělení Pragoprojektu, a.s. Praha ze dne 14.12.2018 ohledně zjišťovacího řízení k Oznámení dle zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí záměru „I/20 Kasejovice, obchvat“

Kasejovicích dne 18.12.2018

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka města
Eva CHÁROVÁ, člen zastupitelstva
Milada MYSLIVCOVÁ, člen zastupitelstva

Vyvěšeno na úřední desku: 28.12.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 14.01.2019