Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného 11. 3. 2015

Usnesení z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 11. března 2015 v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích.

Zastupitelstvo města Kasejovice:

I. s c h v a l u j e

 • 1/2015 - převod volných finančních prostředků města na spořicí účet u Komerční banky, což bude předmětem změn v rozpočtu č. 3/2015
 • 2/2015 - Program neziskových organizací včetně všeobecných podmínek pro poskytnutí finančních prostředků
 • 3/2015 - odkoupení pozemku par. č. 1391 o výměře 106 m2 (trvalý travní porost) v k. ú. Chloumek za cenu cca 900 Kč
 • 4/2015 - dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci ze dne 19.12.1997 – byty Řesanice čp. 11, kterým se upravuje vázací doba plnění podmínek programu, tj. po uplynutí nejméně 10 let od kolaudace může obec požádat o změnu vázací doby. Následně bude požádáno o výmaz zástavního práva pro stát ČR
 • 5/2015 - přijetí daru od TJ Sokol Kasejovice – stavby - vrtu na pozemku parc.č. 510/1 v k. ú. Kasejovice

II. n e s o u h l a s í

 • 6/2015 - s prodejem pozemku v k. ú. Chloumek parc.č. 1535, neboť se jedná o veřejně přístupný pozemek –cestu
 • 7/2015 - s prodejem pozemku v k. ú. Kasejovice parc.č. 1138/2 a 1138/26, neboť pozemky zajišťují přístupovou cestu k jiným pozemkům. Tím bude zajištěn také příjezd k pozemku stp.č. 521
 • 8/2015 - s prodejem pozemku v k. ú. Kasejovice stp. č. 585 a stp. č. 586, neboť oba pozemky se nachází dle územního plánu v ploše pro bydlení v bytových domech
 • 9/2015 - se zřízením věcného břemene – táboření, neboť celá plocha parc. č. 75/1 v k. ú. Přebudov je zarostlá vzrostlými dřevinami a v územním plánu je vedena jako plocha přírodní

III. s o u h l a s í

 • 10/2015 - s podáním žádosti do 64.Výzvy Operačního programu životního prostředí, prioritní osy 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady - projekt: Nákup kontejnerů a kompostérů pro město Kasejovice
 • 11/2015 - s podáním žádosti do 2.Výzvy Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí - projekt: Úprava sídelní zeleně ve městě Kasejovice

IV. p o v ě ř u j e

 • 12/2015 - radu města přerozdělováním finančních prostředků z rozpočtu města z Programu neziskových organizací podle jeho podmínek

V Kasejovicích dne 11.3. 2015

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka města
MUDr. Jiří BURIÁNEK, člen zastupitelstva
Bc. Jana NIKLOVÁ, člen zastupitelstva

Vyvěšeno na úřední desku: 18.03.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 03.04.2015