Usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 14. března 2019

Usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 14. března 2019 v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice:

I. s c h v a l u j e

 • 18/2019 - poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 70 500 Kč a pověřuje starostku podpisem předloženého návrhu smlouvy o poskytnutí účelové dotace
 • 19/2019 - převod finančních prostředků ve výši 289 755,24 Kč z Fondu oprav domu č.p.184 na účet Společenství vlastníků domu č.p.184 v Kasejovicích
 • 20/2019 - převod finančních prostředků ve výši 1,5 mil. Kč do Fondu oprav vodovodu a kanalizace
 • 21/2019 - Program rozvoje města Kasejovice na období 2019-2022
 • 22/2019 - prodej pozemku parc.č. 505/66 (dle nového GP) vzniklého z parc. č.505/13 a parc.č. 505/4 v k.ú. Kasejovice firmě INTERIORS manufacture & design a.s. za cenu 80 Kč/m2 s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující a pověřuje starostku s vyřízením všech formalit a podpisem předložené
 • ho návrhu kupní smlouvy
 • 23/2019 - odkoupení od Pozemkového úřadu – část pozemku parc.č. 503/2 v k.ú. Kasejovice o výměře cca 210 m2
 • 24/2019 - změny v rozpočtu č.2/2019 v souvislosti s převodem Fondu oprav domu č.p.184 v Kasejovicích a Fondu oprav vodovodů a kanalizací

II. b e r e n a v ě d o m í

 • informativní zprávu o činnosti Rady města Kasejovice za období od 19.12.2018 – 14.3.2019
 • zprávu kontrolního výboru
 • zprávu finančního výboru
 • změny v rozpočtu města č. 1/2019 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 18.12.2018
 • informace o:
  • plánovaných drobných stavebních pracích v obcích
  • nabídce Plzeňského kraje na zřízení kamerového bodu
  • rozhodnutí soudu – ohledně úhrady nájemného z pozemku parc.č.1770
  • pokračování stavby – obnova Jánského náměstí v Kasejovicích
  • schválení dotace z OPŽP na projekt: „Stodola v areálu bývalého špýcharu“
  • podaných žádostech na dotace:
   • MMR ČR - „Snížení energetické náročnosti historické budovy radnice“
   • MZE ČR - projekt „Odbahnění a oprava rybníka Koutečského - parc.č. 1155 k.ú. Kasejovice“
   • Plzeňský kraj:
    • Oprava chodníku u komunikace I/20 (ke zdravotnímu středisku)
    • JSDHO Kasejovice, JPO III – příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy
    • Publikace "Podhůří";
    • Klub otevřených dveří pro děti a mládež
  • výzvě SEPA Credit, s.r.o. k doložení právního titulu k užívání cizích pozemků v k.ú. Kasejovice a k.ú. Polánka u Kasejovic
  • zahájení zjišťovacího řízení záměru „I/20 Kasejovice, obchvat -  2019“ dle zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí záměru (EIA)

V Kasejovicích dne 14.3.2019

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka města
Jiří Kurc, člen zastupitelstva
Michal MEDVECKÝ, člen zastupitelstva

Vyvěšeno na úřední desku: 22.03.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 07.04.2019