Usnesení z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 12. března 2020

Usnesení z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 12. března 2020 v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice:

I. s c h v a l u j e

 • 64/2020 - změny č.1 v rozpočtu města, které jsou nedílnou součástí usnesení
 • 65/2020 - převod finančních prostředků města na termínovaný vklad UniCredit Bank a.s. ato ve výši spořícího účtu u Komerční banky a. s.
 • 66/2020 - odkoupení pozemku v k. ú. Přebudov parc. č. 60, parc.č. 54/2 a parc.č. 53 o celkové výměře 0,5492 ha od _____________ za cenu 25 tis.Kč 66/2020
 • 67/202 - poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 71 060 Kč a pověřuje starostku podpisem předloženého návrhu smlouvy o poskytnutí účelové dotace
 • 68/2020 - aktualizaci Programu rozvoje města Kasejovice na rok 2019-2022 68/2020
 • 69/2020 - podání žádosti o dotaci Základní školou Kasejovice, okr.Plzeň - jih, příspěvkovou organizací na projekt: „Rekonstrukce a vybavení odborné učebny pro pracovní činnost“ a zároveň i zrealizování projektu
 • 70/2020 - podání žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství na projekt: Intenzifikace ČOV a prodloužení kanalizace v ulici Chloumecká a v ulici U trati v Kasejovicích

II. u d ě l u j e

 • 71/2020 podle § 36 zákona 128/2000 Sb. o o bcích (obecních zřízení):
  • čestné občanství města Kasejovice panu Vernonu Schmidtovi – válečnému veteránu za zásluhy při osvobozování Kasejovic v květnu 1945
  • panu Charlesu Straserovi – válečnému veteránu za zásluhy při osvobozování regionu Kasejovicka v květnu 1945
  • panu Františku Káparovi – za dlouholetou publikační činnost v Kasejovických novinách a zpracování ucelených oblastí o historii Kasejovic
  • panu Ing. Miroslavu Kalouskovi – za rozvoj města Kasejovice

III. n e s c h v a l u j e

 • 72/2020 - prodej pozemku část. parc. č. 1604/6 v k.ú. Kasejovice ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_____________

IV. b e r e n a v ě d o m í

 • informativní zprávu o činnosti Rady města Kasejovice za období od 12.12.2019 – 11.3.2020
 • zprávu kontrolního výboru
 • zprávu finančního výboru
 • informace:
  • o projektu: „Havarijní stav mechanického předčištění ČOV Kasejovice“
  • přiznaná dotace na projekt: Odbahnění a oprava rybníka Koutečský - p.č. 1555 k.ú. Kasejovice
  • o podaných žádostech o dotaci k Plzeňskému kraji na projekt:
   • Oprava hřbitovních chodníků – II.etapa (rozvod vody po hřbitově)
   • Rekonstrukce kulturního zařízení čp.77 v Řesanicích
   • Klub otevřených dveří pro děti a mládež
   • Kasejovice v 45. roce (oslavy 2. května)
  • a o dalších plánovaných žádostí o dotace

V Kasejovicích dne 12.3. 2020

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka města
Eva CHÁROVÁ, člen zastupitelstva
Josef HULAČ, člen zastupitelstva

Vyvěšeno na úřední desku: 20.03.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 05.04.2020