Usnesení ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 6. března 2018

Usnesení ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 6. března 2018 v tělocvičně Základní školy v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice:

I. s c h v a l u j e

 • 108/2018 - prodej pozemku parc.. č. 493/5 o výměře 58 m2 v k.ú. Kasejovice ¬¬¬¬¬_____, bytem _____ za cenu 80 Kč/m2 s podmínkou, že veškeré poplatky uhradí kupující a pověřuje starostku s vyřízením všech formalit a podpisem předloženého návrhu kupní smlouvy
 • 109/2018 - odkoupení pozemku o parc.č. 1547/6 (ostatní plocha-ostatní komunikace) v k.ú. Kasejovice o výměře 48 m2 za cenu 80 Kč/m2 a pověřuje starostku s vyřízením všech formalit a podpisem předloženého návrhu kupní smlouvy
 • 110/2018 - poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 83 754 Kč a pověřuje starostku podpisem předloženého návrhu smlouvy o poskytnutí účelové dotace

II. s o u h l a s í

 • 111/2018 - s podáním žádosti na Státní pozemkový úřad o realizaci stavby polní cesty HPC 1R v k.ú. Řesanice a současně, se zavazuje, že předmětné stavby bezúplatně převezme do svého majetku dle níže citovaného odstavce zákona č. 139/2002Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění (dále zákona), po vybudování předmětných staveb a ukončení kolaudačních řízení. Dle pravomocného rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň č.j. SPU 422524/2013 ze dne 11.10.2013 s nab. pr. moci dne 15.11.2013 o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v Řesanicích a ve smyslu §12 odst. 4 zákona, společná zařízení realizovaná podle schváleného návrhu vlastní obec, v jejímž obvodu se nacházejí.

III. b e r e na vědomí

 • informativní zprávu o činnosti Rady města za období od 8.12.2017 – 6.3.2018
 • zprávu kontrolního výboru
 • zprávu finančního výboru
 • změny v rozpočtu města č.14/2017 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 8.12.2016 a č.1,2/2018 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 7.12.2017
 • informace o:
  • dokončené akci: „Revitalizace rybníka U Jiřinců a koryta Kopřivnického potoka v k.ú. Kasejovice“ a o dalším plánovaném záměru úprav okolí
  • zahájení akce „Sanace stávajících vnitřních konstrukcí bývalého špýcharu“
  • plánovaných akcích – obnova Jánského náměstí, výstavba dětského hřiště a výměně oken ve zdravotním středisku
  • podaných žádostech o dotace (obnova Jánského náměstí, rekonstrukce víceúčelového hřiště v Kasejovicích, Klub otevřených dveří, pečovatelská služba)
  • návrhu úprav na hřbitově v Kasejovicích dle předložené studie
  • jednání s Českou poštou o projektu pošty Partner

V Kasejovicích dne 6.3.2018

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka města
MUDr. Jiří BURIÁNEK, člen zastupitelstva
Karel SUDA, člen zastupitelstva

Vyvěšeno na úřední desku: 15.03.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 31.03.2018