Usnesení ze 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 12. srpna 2021

Usnesení z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 12. srpna 2021 v Kulturně společenském centru v Kasejovicích

Zastupitelstvo města Kasejovice:

I. s c h v a l u j e

 • 108/2021   - změny v rozpočtu města č.7 /2021
 • 109/2021   - záměr prodeje pozemků par. č.1169/7, 1169/2, 1169/8, 1169/1, 1169/9, 1166/80, 1166/81, 1167/4, 1167/2, 1167/3, 1166/82, 1166/86, 1166/83, 1166/85 a 1166/84 v k. ú. Kasejovice, které jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Kasejovice za minimální cenu 1300 Kč/m2 vč. DPH
 • 110/2021   - zásady pro prodej obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Kasejovice – obytná zóna Chlumecká“ v katastrálním území Kasejovice

II. p r o j e d n a l o   a   b y l o   s e z n á m e n o

 • 111/2021   - s návrhem na změnu územního plánu č. 2 ve zkráceném řízení podanou žadatelem firmou EGF Energy, spol s r.o. Návrh není úplný, neboť dle úpravy stavebního zákona pro zkrácená řízení dle § 55 písm. a) nemá náležitosti, které jsou uvedeny v odst. 2 tohoto paragrafu a podle písm. d) je zapotřebí doložit i stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém žadatel uvede, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. K odstranění nedostatku žádosti stanovuje zastupitelstvo města lhůtu do 15.9.2021.

II. b e r e n a v ě d o m í

 • informativní zprávu o činnosti Rady města Kasejovice za období od 16.6.2021 do 12.8.2021
 • změny v rozpočtu města č. 6/2021 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 16.12.2020
 • informace o:
  • průběhu stavby „Kanalizace a ČOV Kasejovice“
  • ukončené stavbě „Rekonstrukce lesní cesty U Aloisky“
  • zahájení stavby „Rekonstrukce kulturního zařízení čp.77 v Řesanicích“ - oprava vnější omítky a rekonstrukce vnitřních prostor – sociální zařízení, výměna oken a dveří
  • probíhající stavbě v ZŠ Kasejovice – odborné učebny
  • probíhající stavbě „Snížení energetické náročnosti budovy“, stavbě „Vytápění radnice“ a opravě elektrické sítě, požární hlásiče – dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo (změna zateplení půdy, podlaha – Vinyl a prodloužení termínu provedení – k 30.9.2021) 

V Kasejovicích dne 12.8.2021

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka města
Pavel ŘEHOŘ, člen zastupitelstva                                          
Eva CHÁROVÁ, člen zastupitelstva                                              

Vyvěšeno na úřední desku: 17.08.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 02.09.2021